غذاهای گوشتی

ПИВНЫЕ ПЕЧЕНЬЯ – دستور العمل.

ПИВНЫЕ ПЕЧЕНЬЯ – دستور العمل.

Author:

Posted: 2012-08-09

عکس از غذا به پایان رسید: عکس غذا آماده:

Read More

 
Свинина – буженина с рукава, вкусно, нежно, сочно … – دستور العمل.

Свининабуженина с рукава, вкусно, нежно, сочно … – دستور العمل.

Author:

Posted: 2012-08-09

عکس از غذا به پایان رسید: عکس غذا آماده:

Read More

 
Свиные ребра с пряным инжиром и виноградом – دستور العمل.

Свиные ребра с пряным инжиром и виноградом – دستور العمل.

Author:

Posted: 2012-08-09

عکس از غذا به پایان رسید: عکس غذا آماده:

Read More

 
Говядина тущеная в кислом соусе с картофельными клецками (Sauerbraten mit Klöße ) – دستور العمل.
 
Нуа “по-милански” – دستور العمل.

Нуапо-милански” – دستور العمل.

Author:

Posted: 2012-08-09

عکس از غذا به پایان رسید: عکس غذا آماده:

Read More

 
картофельная запеканка  с пивом – دستور العمل.

картофельная запеканка с пивом – دستور العمل.

Author:

Posted: 2012-08-09

عکس از غذا به پایان رسید: عکس غذا آماده:

Read More