کبد و سایر. مواد زائد

Картошка жаренная с печенью и сердцем.”Джиз-быз Русская версия  ” – دستور العمل.
 
Свиные “ЛАПКИ”  как мы любим – دستور العمل.

СвиныеЛАПКИкак мы любим – دستور العمل.

Author:

Posted: 2013-11-18

عکس از غذا به پایان رسید: عکس غذا آماده:

Read More

 
Чигири – دستور العمل.

Чигири – دستور العمل.

Author:

Posted: 2013-11-18

عکس از غذا به پایان رسید: عکس غذا آماده:

Read More

 
Почки в сливочном соусе с гречкой(ужин на 150 руб) – دستور العمل.

Почки в сливочном соусе с гречкой(ужин на 150 руб) – دستور العمل.

Author:

Posted: 2013-11-18

عکس از غذا به پایان رسید: عکس غذا آماده:

Read More

 
“Вымя в соусе с грибами” – دستور العمل.

Вымя в соусе с грибами” – دستور العمل.

Author:

Posted: 2013-11-18

عکس از غذا به پایان رسید: عکس غذا آماده:

Read More

 
Говяжья печень под яблочно-луковым соусом. – دستور العمل.

Говяжья печень под яблочно-луковым соусом. – دستور العمل.

Author:

Posted: 2013-11-18

عکس از غذا به پایان رسید: عکس غذا آماده:

Read More

 
Куриная печень с овощами.Вариант один из многих. – دستور العمل.

Куриная печень с овощами.Вариант один из многих. – دستور العمل.

Author:

Posted: 2013-11-18

عکس از غذا به پایان رسید: عکس غذا آماده:

Read More

 
Утиная печень в картофельных хлопьях и в маринаде. – دستور العمل.

Утиная печень в картофельных хлопьях и в маринаде. – دستور العمل.

Author:

Posted: 2013-11-18

عکس از غذا به پایان رسید: عکس غذا آماده:

Read More

 
Маффины…из куриной печени))) – دستور العمل.

Маффиныиз куриной печени))) – دستور العمل.

Author:

Posted: 2013-11-18

عکس از غذا به پایان رسید: عکس غذا آماده:

Read More

 
Язык с Кокосовым молоком,красным Карри и Макадамия орехами ! ! ! – دستور العمل.
 
Куриные сердечки в баклажанах – دستور العمل.

Куриные сердечки в баклажанах – دستور العمل.

Author:

Posted: 2013-11-18

عکس از غذا به پایان رسید: عکس غذا آماده:

Read More

 
“Долма”  с  пардой (دوئل) – دستور العمل.

Долмас пардой (دوئل) – دستور العمل.

Author:

Posted: 2013-11-18

عکس از غذا به پایان رسید: عکس غذا آماده:

Read More

 
Говяжьи почки, тушенные в нежном горчичном соусе – دستور العمل.

Говяжьи почки, тушенные в нежном горчичном соусе – دستور العمل.

Author:

Posted: 2013-11-18

عکس از غذا به پایان رسید: عکس غذا آماده:

Read More